Previous High Commissioners Previous High Commissioners

Previous High Commissioners

High Commissioners of India to the Republic of Kenya

Sl No Name Tenure

1.

Shri Apa Saheb Pant

1948-1954

2.

Shri M.G.Menon

1954-1956

3.

Shri Prem Kishan

1956-1958

4.

Shri I. J.Bahadur Singh

1958-1960

5.

Shri K.P.F.Khilnani

1961-1963

6.

Shri R.K.Tandon

1963-1965

7.

Shri Prem Bhatia

1965-1969

8.

Shri Avtar Singh

1969-1970

9.

Shri Gurbachan Singh

1970-1972

10.

Shri K.C.Nair

1972-1974

11.

Air Chief Marshall Arjan Singh

1974-1977

12.

Shri A.N.D.Haksar

1977-1980

13.

Shri V.K. Grover

1980-1983

14.

Shri K.K.S.Rana

1984-1986

15.

Smt.Manorama Bhalla

1986-1989

16.

Shri P.P.D'Souza

1989-1992

17.

Shri Kiran Doshi

1992-1995

18.

Shri T.P.Srinivasan

1995-1997

19.

Shri R.K.Bhatia

1998-2002

20.

Shri Y.M.Tiwari

2002-2003

21.

Shri Surendra Kumar

2003-2006

22.

Shri P.S. Randhawa

2006-2010

23.

Shri Sibabrata Tripathi

2010-2014

24.

Shri Yogeshwar Varma

2014-2015

25.

Smt. Suchitra Durai

2015-2018

26.

Shri Rahul Chhabra

Nov 2018 - June 2020

27.

Dr. Virander Kumar Paul

Sep 2020 - Aug 2022